Diplomatic History

Vitaly Korotich on Gorbachev, Perestroika (0:28)

Gorbachev Speaks on Sov. TV, 12/31/1987 (0:22)

Reagan, Gorbachev Sign INF Treaty, 12/1987 (0:38)

Thatcher on Gorbachev, 1985 (0:35)

Gorbachev Gains Power: NPR Newscast, 3/11/1985 (0:32)

BBC Report on Brezhnev Funeral, 11/1982 (2:53)

Andropov Replaces Brezhnev. BBC, 11/12/1982 (0:18)

Reagan on Brezhnev Death, 11/11/1982 (0:48)

Anatoli Shcharansky Arrested, 7/14/1978 (2:07)

Solzhenitsyn Arrested. BBC, 2/12/1974 (1:52)

Pages