News

Art in the Revolution of Consciousness

Apr 29, 2014
When in 1756 French enlightener Honoré Gabriel Mirabeau introduced the notion of «civilization» into academic vocabulary, he meant the society based on the principles of intelligence and justice. Later German philosopher Oswald Spengler pessimistically viewed civilization as “numbing” of culture’s organic life, its collapse, as well as conversion of labor into mechanical work devoid of creativity. Contemporary American scholar Samuel Huntington elaborated a theory on the collision of different cultures in present epoch, as well as defined civilization as cultural community of the highest rank and cultural identity of people of the greatest level.

"Доктрина Путіна" як загроза міжнародній системі

Apr 29, 2014
Два останні десятиліття система міжнародних відносин намагалася відшукати модель, яка б найбільш ефективно підтримувала стабільність і глобальну безпеку, при цьому стримуючи і контролюючи регіональні конфлікти. Будівництво такої моделі полягало у спробах наповнення новим змістом вже існуючих інститутів та меншою мірою створення нових, які б відображали зрушення у співвідношенні між центрами сили.

Dialogue of Ukrainian and Russian Intellectuals and Artists in Political Scientist’s Eyes

Apr 29, 2014
The Congress of Ukrainian and Russian intelligentsia “Ukraine – Russia: the Dialogue” took place in Kyiv on April 24-25, 2014. The meeting was co-sponsored by Mikhail Khodorkovskiy’s “Open Russia”, Russian PEN Center (chaired by Liudmila Ulitskaya) and “The Third Republic” movement (Yuriy Lutsenko).

Причини дестабілізації в південних та східних регіонах України

Apr 29, 2014
Ситуація, що склалася в південних та східних регіонах Україні наближається до «червоного рівня загрози» політичної та гуманітарної безпеки не лише в країні, але й в Східній Європі в цілому. Низький рівень керованості інфраструктурою політичного управління, недостатній рівень підтримки із боку західних партнерів, безпрецедентно високий рівень російської агресії у відношенні до України та низка базових причин внутрішньої дестабілізації України ускладнюють можливість швидкого розв’язання існуючої ситуації.

"Putin’s Doctrine" as a Threat to International System

Apr 29, 2014
Over the last two decades, the system of international relations was aimed at finding a model to effectively support stability and global security, herewith containing and controlling regional conflicts. Such model was being built by means of filling the existing institutions with new content and, to a lesser degree, creating new institutions to reflect the shifts in correlation of powers.

Мистецтво у революції свідомості

Apr 29, 2014
Коли в 1756 р. французький просвітник Оноре Габріель Мірабо ввів до наукового словника слово поняття «цивілізація», він мав на увазі засноване на засадах розуму та справедливості суспільство. Пізніше німецький філософ Освальд Шпенглер песимістично розглядав цивілізацію як «закостеніння» органічного життя культури, її розпад та перетворення праці на механічну роботу, яка виключає творчість. Сучасний американський вчений Самуель Гантінгтон створив теорію про зіткнення різних цивілізацій у сучасну епоху і водночас визначив цивілізацію як культурну спільність найвищого рангу та найширший рівень культурної ідентичності людей.

The Reasons for Destabilization in the Southern and Eastern Regions of Ukraine

Apr 29, 2014
The current situation in the Southern and Eastern regions of Ukraine is approaching the “red level of threat” to the political and humanitarian security not only in the country, but also in the whole Eastern Europe. Low level of manageability of the political administration infrastructure, insufficient level of support from the Western partners, unprecedentedly high level of Russian aggression against Ukraine and a range of basic internal destabilization factors hamper the possibility to promptly resolve the existing collision.

Важкі часи для Одеси

Apr 29, 2014
Хаос, який охопив Україну в останні місяці, зачепив і Одесу. В цьому зазвичай спокійному і розслабленому місті тепер з’явилася напруга, якої вже не відчувалося багато десятиліть. Одесити, які люблять говорити про погоду, мистецтво та спорт, зараз розпочали нескінченні політичні дебати.
Webcast

Putin and Crimea: A Dangerous Situation

Apr 17, 2014
"I tend to think this is an exceptionally dangerous situation for the simple reason that the Russian message 'Take us seriously or else' has never received a satisfactory answer," said Matthew Rojansky on Russia's annexation of Crimea.
Webcast

Crimea: What Is Motivating Putin?

Apr 14, 2014
Listening to the rhetoric surrounding Russia’s move on Crimea, you might think the Cold War never ended. Why did Putin make this move and is there more in store? And how significant is the damage done to Russia’s relationships around the world? Kennan Institute’s Matt Rojansky offers insight into the situation during this episode of Wilson Center NOW.

Pages