Total Emission Control of Major Pollutants in China by Dan Dudek, Ma Zhong, Jianyu Zhang, Guojun Song, and Shuqin Liu