Bio

Hongwei Fan is Professor at the Research School of Southeast Asian Studies (Nanyang Yanjiu Yuan), Xiamen University, and co-author of Modern China-Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence (2012). His research focuses on the Myanmar/Myanmar issues, the Overseas Chinese, and China-Southeast Asia relations.